Интегрирано еколошко образование е единствениот начин да се подобри еколошката писменост и да се подигне јавната свест.

Ekoloska pismenost