Биоразградливите продукти се направени од природни материјали и лесно можат да се разложат под дејство на микроорганизмите. Иако овие продукти се добра замена за пластика, сепак не значи дека не се штетни за природата.

Biorazgradlivost