Во секојдневната комуникација се сретнуваат поимите хабитат или станиште што се сметаат за синоними за живеалиште.

Sto e zivealiste FB