Со големиот број на ендемити, реликти и ретки видови, Македонија се смета за жешка точка или жариште на европскиот биодиверзитет.

Sto e zariste na biodiverzitet FB