Сите три природни тектонски езера во Македонија (Охридското, Преспанското и Дојранското) се споменици на природата.

Sto e spomenik na prirodata FB