Во првиот месец од есента ги прашавме граѓаните како се информираат за еколошките прашања и проблеми. Најголемиот дел од граѓаните (85%)за еколошките теми се информираат преку електронските медиуми, додека 8.3% преку формалното образование. Само 2% одговориле дека за оваа тема се информираат преку традиционалните медиуми.

Во месеците на енормни загадување на амбиенталниот воздух, граѓаните се повеќе одбираат да се информираат преку социјалните медиуми во недостиг на еколошки теми на традиционалните медиуми.

Kako se informirate za ekoloskite prasanja i problemi FB