Преку присуството на некои водни инсекти може да се одреди квалитетот на водата во изворите, реките и езерата.

Sto se bioindikatori FB