Според Агенцијата за енергетика, хидроенергијата е најексплатиран алтернативен извор на енергија кај нас.

Sto se alternativni izvori na energija FB