Одрлживото локално земјоделство е најдобар начин во Македонија да се задоволуваат потребите за храна, без да се влијае врз животната средина.