Заштитата на животната средина е интердисциплинарен систем кој ја изучува и мониторира природата и човековото влијание врз неа.

Zastita na zivotna sredina definicija