Еутрофикација е процес на зголемување на хранливите состојки во водните екосистеми со што води до појава на „воден цвет“ проследен со позеленување на водата. Ова настанува при испуштањето на хемиски материи од фабриките, употреба на синтетички детергенти и вештачки земјоделски ѓубрива.

Eutrofikacija FB