Доколку сакате да се занимавате со рекреативен риболов секогаш почитувајте ги правилата за спорстки и оддржлив риболов.

Vlijanie na nelegalen ribolov FB