Националните паркови се едни од најпосетените места во државата посебно во летните месеци. Во август ги прашавме граѓаните дали посетителите ги почитуваат правилата за однесување при посета на националните паркови. Повеќе од половина (66.6%) од испитаниците сметаат дека не се почитуваат правилата, а 16% сметаат дека посетителите внимаваат при посетата. Со се поголемата популаризација на планинските спортови, бројот на посетители видно се зголемува, а со тоа парковите се изложени на поголем притисок. Затоа секој посетител мора строго да се придружува кон упатствата за однесување дадени од управите на парковите.

Dali posetitelite gi pocituvaat pravilata za odnesuvanje pri poseta na nacionalnite parkovi vo Makedonija FB