Управувањето со природни ресурси е процес на одрлжливо искористување на природните ресурси како вода, почва и минерали.

resursi