Македонија со својата мрежа на заштитени подрачја и природни реткоси има голема екотуристичка вредност.