Намалувањето и исчезнувањето на некои видови на мршојадци во Македонија се должи на намаленото одгледување на стока и добиток.