Водните станишта се едни од најзагрозените екосистеми во Македонија.

Znacenjeto na vodnite stanista FB