Македонија, често велат дека е земја со големо природно наследство. Во природно наследство се вбројуваат делови на природата и локалитети кои се состојат од геолошки, физичко-географски или биолошки формации, кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзервациска или научна гледна точка.