Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типичанта архитектура на, поради специфичниот релјеф и бојата на подлогата што ја дава гранитот. Потенцијалите за туризам и рекреација се огромни. Од друга страна, напуштањето на земјоделството придонесло овој предел да поседува и многу големи вредности од аспект на биодиверзитет.