Во првата македонска Национална црвена листа се впишани загрозените видови на водоземци, влечуги и растенија.

Crvena lista na zagrozeni vidovi FB