Загубата и уништувањето на живеалиштата, загадување на почвата и водата, како и прекумерната употреба на пестициди се главните причини за намалувањето на бројот и видови на инсекти низ светот.

Insektite isceznuvaat FB