Моментално волкот ја населува целата териоторија на државата со стабилна популација од 800 до 1000 единки.

Volkot vo Makedonija FB