Голем Кораб со 2753 м. е највисокиот врв во Македонија, а четврт највисок на Балканот.

Najvisokiot vrv vo Makedonija FB