Националниот парк Маврово е најголем меѓу трите во Македонија. Неговите граници се простираат на неколку планини Кораб, Дешат, Шар планина, Бистра и Крчин.Има 73.088 хектари. Во границите на паркот се среќаваат: речни долини, клисури, водопади, пештери, леднички езера. Прогласен е за национален парк во 1948 година. Од вегетацијата на паркот најголема застапеност има заедницата од горска букова шума. Има 1435 различни видови растенија, од кои лековити се 1404. Единствено наоѓалиште е за 12 растителни видови, а многу ретки има 33 видови растенија.