Во националниот парк Галичицае идентификуван значаен биодиверзитет. Со сериозни истражувања е потврдено дека Галичица е жешка точка на разновидност во Македонија, но и пошироко во регионот. Од тие причини често од експертите Галичица е именувана како Кавказ на Балканот.