Преку заштита на значајните подрачја за птици, се подобруваат условите во кои миграторните птици живеат.

Pticja migracija FB