Реките се едни од најзагрозените екосистеми во Европа. Во Македонија сѐ уште постојат диви реки, но полека ги губиме. Во април ги прашавме граѓаните дали би подржале проекти за целосно чистење на реките и речните корита во државата. Дури 98% од испитаниците одговорија дека се согласуваат со ваквиот предлог, а само 1% не се согласуваат или немаат став. Во меѓувреме, македонските реки се под постојан притисок од комунални и индустриски води, цврст отпад и други хемиски супстанци кои тешко се разградуваат и се таложат во водниот свет, а интензивното градење на малите хидроелектрани, пак, целосно го уништуваат животот и течението на реките.

Proekti za cistenje na rekite