Во мртвите стебла гнездат голем број на птици и лилјаци, а мравките и пчелите прават колонии. Додека некои габи исклучиво растат на вакви стебла.

Znacenje na mrtvite stebla