Државата цела деценија не издвоила пари за истражувачки проекти на Хидробиолошкиот завод во Охрид. На само 13 доктори биолози и двајца асистенти им е оставено да го проучуваат водниот и растителниот свет во сите езера во земјава, но и да алармираат за болести и нарушувања на флората и фауната кои незизбежно се случуваат во налетот на климатските промени и загадувањето на животната средина. Финансирањето на истражувањата најчесто е од странски донации.

Оваа содржина ја изработи Инсититутот за комуникациски студии.

Новинарка: Соња Петрушевски
Снимател: Иван Поповиќ
Монтажа: Костадин Анастасов