Во Македонија постојат 3 национални парка и 67 подрачја кои се прогласени за споменици на природата.