Иако звучи неверојатно, но во Македонија има околу 200 езера. Од нив 70 се поголеми или помали природни езера и околу 120 се вештачки акумулации и резервоари за вода. Сепак најголеми се тектонските езера: Oхридско, Преспанско и Дојранско.